Polityka prywatności HealthWEB

METODY PRZETWARZANIA

Administratorzy Danych informują Państwa, że dane będą przetwarzane z wykorzystaniem narzędzi papierowych i ręcznych oraz nośników elektronicznych, w sposób i w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 rozporządzenia UE 2016/679. Dane przechowywane są w plikach papierowych i/lub elektronicznych z pełnym zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa wymaganych przez Nowe Rozporządzenie Europejskie 2016/679. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i celami określonymi w niniejszej informacji, ligom, stowarzyszeniom i organom sportowym, których członkiem jest spółka, a także partnerom handlowym i sponsorom, z których usług korzysta Administrator Danych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osoby, której dane dotyczą nie będą rozpowszechniane przez Administratorów Danych. Administratorzy Danych będą przechowywać Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji celów administracyjnych, rachunkowych i podatkowych związanych z umową nawiązaną w celu zakupu Usług, a także wynikających z obowiązków przewidzianych prawem, w każdym przypadku nie wykraczających poza terminy normatywne ustanowione dla praw i obowiązków leżących u podstaw przetwarzania. Dane zebrane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez Administratora danych do czasu wykonania przez osobę, której dane dotyczą, prawa do sprzeciwu lub odwołania danych za pomocą środków wskazanych w niniejszej informacji, a w każdym razie nie dłużej niż do upływu terminów normatywnych ustanowionych dla praw i obowiązków leżących u podstaw przetwarzania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe są w każdym przypadku przedmiotem wzajemnej komunikacji pomiędzy Administratorami Danych. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych, specjalnie wyznaczone przez Administratorów danych, lub przez wszelkie osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie, wyznaczone jako zewnętrzni Przetwórcy danych, w zakresie, w jakim są one niezbędne do udziału w wykonywaniu czynności wymaganych umową lub przewidzianych niniejszą informacją i pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie będzie ograniczone wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem oferowanych usług oraz celów określonych w niniejszym dokumencie. Aktualna lista zewnętrznych Przetwarzających dostępna jest u Administratorów Danych. Przetwarzający dane zostali poinstruowani w kwestii bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, z zakazem, w szczególności, ujawniania lub przekazywania danych osobowych innym podmiotom trzecim, z wyjątkiem ograniczeń związanych z wykonywaniem usług.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej, w przypadku przekazania ich poza Unię Europejską Administratorzy Danych zobowiązują się do zapewnienia zgodności z art. 44 i nast. rozporządzenia UE 2016/679.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Państwu, jako “Podmiotowi danych”, przysługują określone prawa (art. 12 i nast. rozporządzenia UE 2016/679), które zostały przedstawione poniżej:

  • uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych dotyczących użytkownika;
  • poznania treści i pochodzenia danych, celów i sposobów ich przetwarzania
  • sprawdzić poprawność, zażądać aktualizacji i sprostowania swoich danych;
  • lub, w przypadku zainteresowania, żądania scalenia, usunięcia i przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych, których przechowywanie nie jest niezbędne w związku z celami, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone.

W szczególności masz prawo do

  • sprzeciwić się w każdej chwili, z uzasadnionych powodów, przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa, nawet jeśli są one istotne dla celu ich gromadzenia, jak również przetwarzaniu danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych
  • wniosek o przeniesienie danych
  • cofnąć w dowolnym momencie udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonywanego przez Administratora

Danych na podstawie zgód udzielonych przed cofnięciem zgody.
Wreszcie, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu włoskiemu oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wszelkie prawa zastrzeżone Healthweb.pl